เวลาเปิดบริการวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 6.45 น.-17.00 น.

หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์วิสัยทัศน์ (vision)
พัฒนาหอสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความหลากหลายของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีบรรยากาศเอื้ออำนวยส่งเสริมการเรียนรู้ มีระบบบริหารจัดการ และบริการที่ทันสมัย
พันธกิจ

1. จัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับการเรียนการการสอน
2. จัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์-ครุภัณฑ์ตกแต่งหอสมุดให้เอื้ออำนวยแก่การเรียนรู้และศึกษาค้นคว้า
3. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารจัดการหอสมุด

เป้าหมายหอสมุด
1. มีทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีในหอสมุด (Good Media)
2. มีบรรยากาศดีที่เอื้ออำนวยแก่การศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ (Good Environment)
3. บริการดีเป็นระบบและทันสมัย (Good Service)

เฉลิมพระเกียรติ ร.๙

สยามเทคข่าวประจำวัน

สืบค้นหนังสือ

    แบบสอบถาม

แบบประเมินเว็บไซต์

กฤตภาค พิมพ์

 

กฤตภาค (Clippings)


กฤตภาคเป็นการตัดข่าว และเก็บรวบรวมเหตุการณ์ บทความที่สำคัญต่างๆ จากหนังสือพิมพ์โดยให้หัวเรื่องของบทความนั้นๆ จัดเก็บใส่แฟ้มในตู้กฤตภาค หากต้องการใช้กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์บริการ

 

แบบสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของหอสมุดวิทยาลัยอย่างไร ?
 

สารสนเทศที่น่าสนใจ

jan561.gif

แนะนำการใช้หอสมุด

แนะนำวิทยาลัย

Dvdsiamtech.jpg