เวลาเปิดบริการวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 6.45 น.-17.00 น.

หยุดวันอาทิตย์-วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์วิสัยทัศน์ (vision)
พัฒนาหอสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความหลากหลายของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีบรรยากาศเอื้ออำนวยส่งเสริมการเรียนรู้ มีระบบบริหารจัดการ และบริการที่ทันสมัย
พันธกิจ

1. จัดหา/จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับการเรียนการการสอน
2. จัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์-ครุภัณฑ์ตกแต่งหอสมุดให้เอื้ออำนวยแก่การเรียนรู้และศึกษาค้นคว้า
3. ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารจัดการหอสมุด

เป้าหมายหอสมุด
1. มีทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีในหอสมุด (Good Media)
2. มีบรรยากาศดีที่เอื้ออำนวยแก่การศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ (Good Environment)
3. บริการดีเป็นระบบและทันสมัย (Good Service)

เฉลิมพระเกียรติ ร.๙

สยามเทคข่าวประจำวัน

สืบค้นหนังสือ

    แบบสอบถาม

แบบประเมินเว็บไซต์

หน้าหลัก สยามเทค
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
           วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ได้มีการพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการ ตลาดแรงงาน สังคมและประเทศชาติ ทางวิทยาลัยจึงจัดการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ ประกอบกับ มีความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่น เพื่อสะท้อนให้เห็นเป็น ลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา คือ เอกลักษณ์ ดังนี้

 

      

1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 1062
2 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 2423
3 ประวัติเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 3181
4 หนังสือเกี่ยวกับ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช 2025
5 หนังสืออนุสรณ์ 3063
6 เพลงมาร์ช ทนส. 7065
7 สยามเทคข่าวประจำวัน 1767

แบบสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจในการบริการของหอสมุดวิทยาลัยอย่างไร ?
 

สารสนเทศที่น่าสนใจ

newmay56.gif

แนะนำการใช้หอสมุด

แนะนำวิทยาลัย

Dvdsiamtech.jpg